Sardegna Possibile: «No a s’ocupatzioni militari de sa Sardigna»

Sardegna Possibile in Capo Frasca

Sardegna Possibile pigat parti a sa manifestada natzionali contras a s’ocupatzioni militari de su 13 de cabudanni de su 2014, in Capo Frasca, e a s’atra manifestada de pòpulu de su 23 de cabudanni in Lanusè.

«A faci de su polìgunu militari de Santu Antoni de Santadi, sàbudu chi benit, ddui at a essi finas sa comunidadi polìtica nosta, a su costau de is tzitadinus, de is assòtzius, de is comitaus e de is partidus chi ant giai detzìdiu de ddui fai parti, po torrai a nai a boxi manna is finis de custa pinnigada manna: a firmai imoi etotu is esercitatzionis militaris, a serrai totu is tzerachias militaris, is basis e is polìgunus, torrendiddus a limpiai e boghendindi traballus nous po cussus logus etotu.

E custus funt is pròpius finis chi emus giai nau in su programa eletorali nostu, sa primu borta chi si seus presentaus a is eletzionis sardas, in friaxu. Is 76000 òminis e fèminas chi s’ant avotau funt una siena polìtica manna, e est pròpiu a issus chi boleus nai de benni cun nosu a sa primu essida pùbrica nosta, apustis de is eletzionis.

E duncas su caminu nostu est sighendi, impari a totu is assòtzius chi fiant cun nosu candu est nàscia Sardegna Possibile (ProgReS, Gentes, Comunidades) e a is nous chi si funt unius in custus mesis (Serrenti Possibile, Cìrculu indipendentista Hugo Chávez), cumenti a nai ca is gennas funt sèmpiri obertas po is chi cuncordant cun su progetu polìticu nostu.»

Manifestada contra a s’ocupatzione militare

S’ocupatzione militare de sa Sardigna est un’abusu chi durat dae sessanta annos e chi non podimus suportare prus. Sa terra nostra l’ant fata diventare unu campu de isperimentatzione militare in ue est permissu cale si siat livellu de incuinamentu e in ue benint testadas unu muntone de tècnicas pro bochire sa gente. Prus est passende su tempus e prus s’istadu italianu est ismanniende su nùmeru e su pesu de sas esercitatziones militares. S’ocupatzione militare est sa negatzione prus ladina de sa soberania natzionale nostra e impedit a su pòpulu nostru de àere un’isvilupu sòtziu-econòmicu indipendente, cundennende sa Sardigna a s’impreu infame de àrea de servìtziu de sa gherra. Cherimus chi sa Sardigna siat un’ìsula de paghe e chi su territòriu suo non bèngiat impreadu prus pro sas esercitatziones de gherra de cale si siat esèrtzitu (su italianu cantu a sos àteros) e siat vietada in Sardigna cale si siat atividade o presèntzia de sos chi impreant sa gherra contra a sos àteros pòpulos o pro crìmines contra a sos tziviles bombardende ispidales, iscolas, domos e gente innotzente. Cherimus chi sa Sardigna siat vietada deretu e pro semper a s’aeronàutica militare israeliana.

Tzerriamus totu su pòpulu sardu, is assòtzios, is partidos e is comitados a aderire e leare parte a sa manifestada chi b’at a èssere in Capo Frasca su 13 de cabudanni, pro nàrrere a boghe manna chi cherimus:

– Firmare deretu totu sas esercitatziones militares.
–  Serrare totu sas servitù, sas bases e sos polìgonos militares cun sa bonìfica e sa ricunversione de is àreas interessadas.

A Manca pro s’Indipendentzia
Sardigna Natzione Indipendentzia
Comitato Sardo Gettiamo le Basi
Comitato Su Giassu
Comitato Civico Su Sentidu

Articolo in italianoArticoli correlati

Potrebbero interessarti anche

Top